Veranderingen en nieuwtjes op de website

Regelmatig worden nieuwtjes geplaatst, en kleine en soms grotere updates, correcties en veranderingen op de website doorgevoerd. Hieronder staat een korte beschrijving.


Update over de Belastingteruggave voor het jaar 2020

Ook dit jaar krijgen alle deelnemers hun betaalde energiebelasting over het afgelopen jaar (2020) weer terug. Hoe dat precies in zijn werk gaat staat beschreven bij Veel Gestelde Vragen. kijk hier

Hou er ajb rekening mee dat dit een langdurig proces is dat meerdere stappen moet doorlopen die door verschillende partijen gedaan moeten worden. Ofschoon achter de schermen al in het begin van dit jaar begonnen is, heeft de ervaring ons geleerd dat het tot vroeg in de zomer kan duren voordat iedereen van zijn leverancier de nota gekregen heeft en het bedrag op de rekening staat. Voor de leden met een leverancier met drie sterren gaat dit allemaal automatisch. Die hoeven niets te doen. Leden die een voucher bij hun leverancier moeten indienen krijgen hierover automatisch bericht. Ook die moeten natuurlijk na het indienen wachten totdat de leveranciers dit in hun administratie verwerkt hebben. Heb dus ajb geduld.

Zorg er wel voor dat de informatie in je persoonlijke omgeving bij Zon op Nederland altijd op de laatste stand is, want anders kan het nog veel langer duren voordat alles zo ver is dat je de afrekening krijgt.

Heb je echter in augustus nog geen enkel bericht over de afrekening van je leverancier gekregen, neem dan direct contact op met gebruik van het speciale email adres dat de leveranciers hiervoor aangemaakt hebben. Wij kunnen zelf helaas niets doen, de verantwoording ligt bij de leden zelf. Pas als de leverancier meent géén gegevens van Zon op Nederland gekregen te hebben, neem dan contact met ons op.

 

ALV en agenda

De ALV over het boekjaar 2020 staat gepland op 10 mei 2021, en zal helaas weer online plaats moeten vinden. Binnenkort krijgen alle leden een uitnodiging met bijlagen, en een link om via Zoom online deel te kunnen nemen. We beginnen om 20:00 en we proberen om 22:00 uur de vergadering te kunnen sluiten.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. OM|Nieuwe energie
  Voordracht door Marjan Minnesma, voorzitter OM|Nieuwe energie en Stichting Urgenda
 1. Vaststellen verslag vergadering 8 oktober 2020
 2. Jaarverslag ZoA 2020
 • Aantal leden energiecoöperatie 2020
 • Wat hebben de panelen ons in 2020 opgeleverd
 • Toetreding tot coöperatie OM|Nieuwe energie
 • Power Purchase Agreement voor Rijnvicus afgesloten met OM
 1. Financiën
 • Toelichting op de jaarrekening & balans
 • Toelichting Kascontrolecommissie
 • Besluit tot decharge
 1. Nieuwe PPA voor 2021
 2. Rondvraag
 3. Vaststellen volgende vergadering

Heb je vragen, stuur die dan ruim van te voren op zodat we die kunnen beantwoorden c.q. behandelen.
Stuur de email naar: bestuur@zonopalphen.nl

 

Deelnemen in een windproject?

Als lid van Zon op Alphen/Energiek Alphen kunnen leden meedoen met een project in onze omgeving. Kijk hier voor meer informatie.

Rijnland  Energie

 

BELANGRIJK

Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten komen er een aantal veranderingen voor Postcoderoosprojecten. In het algemeen betreft dit nieuwe projecten. Helaas is er ook een belangrijke wijziging voor al bestaande projecten. Vanaf 31-03-2021 is het voor leden op de wachtlijst die nog géén deelnemer zijn NIET meer mogelijk om bij een bestaand project in te stappen. Dit heeft helaas ook consequenties voor bestaande deelnemers, want die hebben daardoor minder mogelijkheden overbodige certificaten van de hand te doen. Vanaf 31-03-2021 kunnen vrijkomende certificaten alleen nog maar door andere projectdeelnemers overgenomen worden.

Heb je als bestaande deelnemer de intentie om een teveel aan certificaten van de hand te doen, is het zaak dit ruim vóór 31 maart 2021 te doen om een grotere kans te hebben ze sneller aan een grotere poule kwijt te raken.

Tot 31-03-2021 gaan wij vanaf nu vrijkomende certificaten zo veel mogelijk onder de leden die nu nog op de wachtlijst staan verdelen, al is het maar voor één certificaat, zodat die ook na 31-03-2021 verder in kunnen stappen.

Dit is de boodschap die EnergieSamen op hun website heeft gezet:

Het wetsvoorstel voor afschaffing van de oude Postcoderoosregeling is op 12 november 2020 aangenomen met ongewijzigd artikel 59c van de Wet belastingen op milieugrondslag. Volgens dat artikel moeten de eisen aan deelnemende leden gelden op (uiterlijk) 31-3-2021 (de coöperatie met de leverancier van het lid een overeenkomst heeft gesloten, het lid een aansluiting moet hebben binnen het postcodegebied, de coöperatie een deel van haar opwek in de verbruiksperiode heeft toegerekend aan het lid).
Aangezien je geen overeenkomsten met terugwerkende kracht kunt afsluiten, kan je daardoor na 31 maart 2021 geen nieuwe deelnemende leden aan een bestaand PCR-project onder de oude regeling laten meedoen om het wegvallen van deelnemende leden door verhuizing of overlijden op te vangen. We zoeken naar momenten en manieren om hier nog iets aan te doen, maar voor het jaar 2021 is dat helaas niet meer mogelijk.

Oplossing via lobby vanuit Energie Samen (Zon op Nederland is opgegaan in deze coöperatie)

Onze branchecoöperatie Energie Samen is in gesprek met het Ministerie van Financiën voor een oplossing. Energie Samen heeft er vertrouwen in dat ze tot een oplossing komen. Energie Samen wil er voor zorgen dat de wet wordt geamendeerd zodat nieuwe leden kunnen toetreden en de participaties van uittredende leden kunnen overnemen.

Energie Samen probeert dit via politieke lobby zo snel mogelijk te regelen. Er is een brandbrief onderweg naar de leden van de Kamercommissie Financiën. In ieder geval zullen we Tweede Kamerleden vragen om tijdens de begrotingsbehandelingen in november 2021 een amendement in te dienen om deze belastingwet aan te passen. De regeling zal dan per 1 januari 2022 aangepast worden. Tot die tijd kunnen leden die teveel certificaten hebben, verhuizen of komen te overlijden hun investering na 1 april alleen nog maar aan bestaande deelnemers kwijt, en niet meer aan nieuwe deelnemers.

 

Ik ben al deelnemer maar wil meer certificaten

Als er certificaten vrijkomen uit bestaande projecten benaderen we in eerste instantie alleen leden die op de wachtlijst staan. Pas als daar niet genoeg animo vandaan komt gaan we de deelnemers in bestaande projecten benaderen. Dit is tot nu toe nog niet voorgekomen. Je kunt je echter ten allen tijde op de wachtlijst aanmelden voor meer certificaten. Dat is handig voor bestaande én nieuwe projecten die we ontwikkelen.

Hoe doe ik dat?

Je kunt je als deelnemer op de wachtlijst zetten voor meer certificaten door in je gebruikersomgeving op www.zonopnederland.nl aan te melden en naar het menu “inschrijven” te gaan. Je kunt daar dan “inschrijven voor een project” kiezen. In het volgende scherm kies je dan “inschrijven voor een project” en daarna uit het keuzemenu “Wachtlijst Alphen a/d Rijn/Zon op Alphen” en dan kan je het aantal certificaten dat je er extra bij wilt hebben aangeven.

Als je op de wachtlijst staat weten we hoeveel vraag er in totaal is, en je krijgt dan altijd een email als er certificaten vrijkomen van bestaande projecten waar je snel op moet reageren. Let wel, leden die op de wachtlijst staan en nog géén deelnemer zijn gaan de komende maanden (zie boven) wel voor! Natuurlijk krijg je altijd informatie als we een nieuw project opstarten. Meer informatie is bij Veel Gestelde Vragen te vinden.

 

Nieuw rapport Stroomranking is uit

In het zojuist verschenen rapport van de jaarlijkse stroomranking van energieleveranciers heeft OM|nieuwe energie het hoogste rapportcijfer 10 gekregen. Het rapport met de ranking van alle leveranciers is hier te zien. Wij zelf verkopen de stroom van Rijnvicus aan om|nieuwe energie, en zijn begin van dit jaar ook lid van deze coöperatie geworden. Iedere gebruiker (lid of niet) kan wisselen naar om|nieuwe energie, want groener kan het echt niet worden, en de prijzen zijn aantrekkelijk. Kijk hier naar meer informatie over het meedoen en de huidige prijzen op basis van je eigen verbruik.

 

Energielabel van je woning

Omdat de prijzen voor het verkrijgen van een energielabel volgend jaar drastisch omhoog gaan, proberen veel huiseigenaars nog dit jaar het label aan te vragen. Denk er wel aan dat de deelname aan een PCR géén invloed heeft op dit label. Kijk bij Veel Gestelde Vragen voor meer informatie.

 

Presentatie en verslag ALV 6-10-2020 staan online

Op de pagina Over ons/Documenten staan de gebruikte presentatie tijdens de ALV, en ook het voorlopige verslag van de ALV nu klaar om te downloaden/bekijken.

 

Afbouw salderingsregeling (panelen op je eigen dak)

Er gaat het een en ander veranderen in het zonnepaneel landschap. Heb je panelen op je dak en lever je terug, dan is de volgende informatie wellicht handig om te weten. Op deze site staat het redelijk goed beschreven. Let wel, dit is niet relevant voor deelnemers van Postcoderoos projecten. Ook daar gaat, voor nieuwe projecten, het een en ander veranderen. Nog niet alles is duidelijk, maar meer informatie volgt.

 

Wij zoeken versterking voor ons team

In het bijzonder zoeken wij vrijwilligers om met ons nieuwe projecten te gaan ontwikkelen en verder iemand die ons kan helpen met de communicatie met o.a. de pers. Stuur ajb een mailtje naar bestuur@zonopalphen.nl als je belangstelling hebt.

 

Rijnvicus heeft zojuist 1.000 MWh geproduceerd!

Op 22 september om omstreeks 18:00 uur heeft de Rijnvicus installatie de grens van 1.000 geproduceerde MWh (Mega Watt uur) overschreden, oftewel 1 Giga Watt uur. Dit is een besparing van bijna 400 ton niet uitgestoten CO2. Inmiddels is de golfbaan de grens van 100 MWh gepasseerd, wat een besparing is van bijna 40 ton CO2. Laat de zon maar schijnen!

 

De ALV zal op 6 oktober 2020 om 20:00 online plaatsvinden

Deze ALV zal (helaas) weer online plaats gaan vinden. De uitnodigingen zijn op 22 september per e-mail aan de leden verzonden, de agenda en de stukken staan op deze website hier ter inzage. Voor een goede afloop van een online vergadering moeten eventuele vragen zoveel mogelijk vooraf ingediend worden, zodat we die al voor de vergadering kunnen beantwoorden en andere leden voor kunnen leggen.

Doe vooral mee zodat we het vereiste quorum hebben om besluiten te kunnen nemen!

 

Facturering voor de ledenbijdrage

We hebben onlangs bericht gekregen van Zon op Nederland | Energie Samen voor welke leden we een premie van de energieleveranciers gaan krijgen. Met deze informatie weten we nu ook van welke deelnemers we géén premie krijgen, dus kunnen we de facturering voor de ledenbijdragen laten maken. We verwachten over een paar weken die uit te kunnen gaan sturen. Even ter herinnering, als wij geen premie voor een deelnemer krijgen, stellen we 1,50 Euro per certificaat met een maximum van 15,00 Euro per jaar in rekening. Kijk verder bij veelgestelde vragen en antwoorden voor meer informatie.

 

Nieuwe PCR regeling vanaf 2021

De Postcoderoosregeling was redelijk succesvol, maar ook een beetje ingewikkeld. Iedere deelnemer krijgt namelijk van twee verschillende kanten geld terug; enerzijds een deel van de winst van de energiecoöperatie en anderzijds van de eigen energieleverancier voor de afgenomen stroom. In de nieuwe regeling (voor nieuwe projecten) wordt alles verrekend via de coöperatie en niet meer via de eigen energieleverancier van de leden. De coöperatie moet er voor gaan zorgen dat het binnengekomen subsidiegeld evenredig (per aantal certificaten) naar alle leden wordt verdeeld.

De inkomsten voor de coöperatie bestaat voor nieuwe projecten vanaf 2021 uit de inkomsten uit de verkochte stroom (net zoals nu), plus een subsidie van het rijk (in plaats van de korting op de energiebelasting van de deelnemers zoals nu). Hoe hoog die subsidie precies wordt, wordt dit najaar pas duidelijk. Wel is al bekend dat er in totaal 37 miljoen euro beschikbaar zal zijn in 2021. Alle nieuwe projecten zullen vanaf 2021 voor de subsidie moeten intekenen totdat het potje leeg is.

Let wel, voor deelnemers van de huidige al gerealiseerde PCR’s is deze verandering niet van toepassing.

 

Na instemming met de leden op de laatste ALV hebben we besloten de opgewekte stroom van Rijnvicus aan om | nieuwe energie te verkopen. Deel van deze meerjarige PPA overeenkomst was ook dat wij lid zijn geworden van om | nieuwe energie. Omdat wij nu lid zijn geworden, kunnen we ook onze leden een interessant aanbod doen als die overstappen naar om | nieuwe energie, en daar hun gas- en stroomafname voor het eigen gebruik afnemen. Je hoeft niet deel te nemen in een project, het staat open voor alle leden, dus ook als je nog op de wachtlijst staat. Meer informatie is hier te vinden.

 

Meer informatie zonneweideproject N11

Er is onlangs door omroep West een interview gemaakt rondom de realisatie van dit project.

De video kan hier bekeken worden.

Digitale inloopavond zonneweideproject N11

Op dinsdag 21 juli is er een “inloopavond” voor het project langs de N11 naast tuincentrum De Bosrand. Deze inloopavond kan vanaf 19:00 uur online bijgewoond worden via een link naar YouTube, maar ook later nog bekeken worden.

Via de chat kunnen vragen gesteld worden.

De link en veel informatie over dit project staan op de website van IX Zon die het project, deels met onze medewerking, ontwikkeld.  www.ixzon.nl/n11

Nieuw project

Het is nog maar in een heel vroeg stadium, maar we werken aan een nieuw project samen met projectontwikkelaar IX Zon, om langs de N11 in een weiland naast tuincentrum De Bosrand ca. 18.000 panelen boven de grond te gaan plaatsen. In principe is het bestuur in eerste instantie voorstander van panelen op daken, maar die daken liggen helaas niet voor het oprapen. Aangezien dit project door de provincie en de gemeente ondersteund wordt, werken we graag samen met IX Zon om te kijken hoe we zo veel mogelijk inwoners van de gemeente kunnen laten deelnemen.

Van al intekenen op dit project zoals in het artikel in de Alphense editie van het AD van 11 juni gesuggereerd wordt is echter nog geen sprake. Er moet nog heel erg veel werk verzet gaan worden voordat het zo ver is. Het huidige plan is om in het voorjaar van 2022 operationeel te gaan.

 

Het verslag van de ALV staat online

Het verslag van de online vergadering kan worden gedownload en bekeken bij Over Ons/Documenten.

Tijdens de vergadering is aangegeven dat er een fout gemaakt was door Zon op Nederland bij de berekening van de opbrengst voor PCR GC Zeegersloot. Na wat heen en weer is gebleken dat de berekening toch beter klopt dan aangenomen was en dat dit komt door de gebrekkige rapportage door afnemer Vandebron in de eerste weken van de maand mei 2910. De berekeningen voor de teruggave blijven dus zoals die zijn.

 

Op 10 juni gaat Rijnvicus leveren aan OM|nieuwe energie

Op 10 juni gaat het PPA contract van Greenchoice over naar OM|nieuwe energie, weer voor de duur van 1 jaar.

 

Eerste online ALV was succesvol

Ruim voldoende leden hebben op 26 mei de online ALV bijgewoond. Daardoor konden beslissingen genomen worden, en het bestuur kon worden gedechargeerd voor het presenteren van de jaarrekening van 2018/2019. Een van de beslissingen was om een deel van het overschot (vóór afschrijving) in te zetten om lid te worden van de coöperatie OM| nieuwe energie, een voorwaarde om ook een PPA met hun af te kunnen sluiten. OM| nieuwe energie biedt beduidend hogere prijzen voor de opgewekte stroom, hogere premies en een aantrekkelijke regeling als wij nieuwe klanten aanbrengen. Het nieuwe PPA voor Rijnvicus gaan we voor de duur van één jaar aan.

De gebruikte presentatie is bij Over ons/Documenten te downloaden en te bekijken. De notulen komen binnenkort beschikbaar.

 

Teruggave energiebelasting

Het is gebleken dat nog niet alle leden bericht van hun leverancier gekregen hebben over de teruggave van de energiebelasting. Is dat het geval, lees dan nog een keer aandachtig bij Veel gestelde vragen en antwoorden het punt Hoe werkt de verrekening van de energiebelasting?

 

Er komt een nieuwe regeling voor Postcoderoos projecten

Minister Wiebes is van plan de huidige Postcoderoosregeling voor zonnepanelen in 2021 door een nieuwe subsidieregeling te vervangen. Deze nieuwe regeling is alleen voor nieuwe projecten gedacht. Helaas komt er, ondanks eerdere aankondigingen in die richting, géén overgangsregeling voor huidige projecten, zoals de onze. Dit zou té complex in de uitvoering zijn. Wij blijven dus voor de duur van het project afhankelijk van het tarief voor de energiebelasting,  en die zal volgens de plannen voorlopig elk jaar een beetje verlaagt gaan worden.

Hier is meer informatie te vinden bij Solar Magazine. Hier is de brief van Eric Wiebes aan de Tweede Kamer te downloaden en te lezen.

 

De ALV op 26 mei 2020 gaat online plaatsvinden!

Omdat er nog geen uitzicht is op een tijdstip dat we elkaar in een reguliere vergadering kunnen gaan treffen hebben we besloten om de ALV online te gaan houden. Er is van rechtswege door het aannemen van de “noodwet digitale ALV” onlangs besloten dat het houden van onze ALV ook op deze manier rechtsgeldig is.

Een dezer dagen krijgen alle leden een email met de bijzonderheden, en daarbij ook een uitnodiging om online aan de meeting deel te kunnen nemen. Wij gaan daarvoor het Zoom pakket gebruiken omdat het kosteloos is voor de deelnemers, en makkelijk te installeren op PC, MAC, tablet of telefoon. We zijn natuurlijk op de hoogte van de recentelijke strubbelingen over dit programma, maar voor ons doel is het uitstekend, en de veiligheid is onlangs sterk verbeterd. Om aan de meeting deel te kunnen nemen moet vooraf een stukje software geïnstalleerd worden zodat de meeting bijgewoond kan worden. Deze software kan na de meeting weer makkelijk verwijderd worden.

Blijf ondertussen gezond en neem ajb alle officiële regels en raadgevingen omtrent dit gevaarlijke virus in acht!

 

Nieuws over de salderingsregeling

Onlangs heeft de minister van economische zaken en klimaat (Erik Wiebes) een brief naar de tweede kamer gestuurd waarin hij het wetsvoorstel om de salderingsregeling aan te passen beschrijft. Die brief is hier te downloaden.

Dit wetsvoorstel heeft nog géén betrekking op de Postcoderoos regeling. Nieuws over deze regeling verwachten we in de loop van het jaar.

De afbouwregeling voor het salderen van zelf opgewekte stroom met eigen panelen komt erop neer dat vanaf 2023 niet alle teruggeleverde elektriciteit meer kan worden gesaldeerd. Vanaf 2023 kan er ieder jaar 9% minder worden gesaldeerd tot 2031. Vanaf 2031 kan er helemaal niet meer worden gesaldeerd. Blijkbaar is de verwachting dat vanaf die datum een investering in een kleine, eigen installatie, rendeert op basis van de geproduceerde elektriciteit die direct zelf wordt verbruikt. Dat is voor veel gebruikers ca. 30% van de productie.

Voor de elektriciteit die niet meer mag worden gesaldeerd moet de energieleverancier een vergoeding gaan betalen die naar verwachting minimaal 80% van de overeengekomen netto elektriciteitsprijs is. Dat is dus ca. 4 tot 5 eurocent per kWh.

 

Zon op Nederland is opgegaan in EnergieSamen

De coöperatie Zon op Nederland, waarvan ook wij deel uitmaken, is onlangs opgenomen in de veel grotere coöperatie EnergieSamen, die op dit moment 85.000 leden heeft. Men hoopt hiermee sterker te staan, en meer synergieën te kunnen benutten. Ook is hiermee het aantal medewerkers en vrijwilligers enorm uitgebreid.

Voor onze leden verandert er niet zo veel. Uiteindelijk zal de website van Zon op Nederland verdwijnen, maar alle administratieve systemen blijven bestaan zodat daar niets verandert. De naam Zon op Nederland zal in de komende tijd plaats maken voor die van EnergieSamen. De website is www.energiesamen.nu

Overgang Qurrent naar Greenchoice

Zoals bekent mag zijn heeft Greenchoice alle klanten en leveringen van Qurrent overgenomen. Inmiddels zullen alle afnemers van Qurrent nu overgezet zijn naar Greenchoice. Wat voor onze deelnemers belangrijk is dat ze deze overgang in hun gebruikersomgeving aangeven.

Je hebt n.l. een nieuwe leverancier en een nieuw klantnummer gekregen, en je moet de start van de levering door Greenchoice aangeven.

Men heeft geprobeerd om dit allemaal automatisch te doen, maar dat is niet in alle gevallen gelukt. Om problemen en vertragingen bij het toekennen van de energiebelastingteruggave voor het jaar 2019 te voorkomen moeten de juiste gegevens opgeslagen zijn.

 

Ontwikkelingen over de toekomst van de Postcoderoos regeling

Wat er ook gaat gebeuren met de toekomst van de Postcoderoos regeling, bestaande projecten zouden moeten blijven zo als ze nu zijn. Komt er een betere regeling, dan kan de ALV van de coöperatie beslissen of het beter is om over te stappen. Voor diegenen die interesse hebben in wat er zo allemaal speelt is hier een link naar de website van Energie Samen, die bij de onderhandelingen van het Klimaatakkoord PCR coöperaties zoals de onze vertegenwoordigd. De nieuwe regeling zou begin 2021 van start moeten gaan.