Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons in Nederland vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht.

Voor de industrie, de gebouwde omgeving en de mobiliteitssector biedt elektrificatie de uitbouw van elektriciteitsopwekking en -distributie) mogelijkheden voor vergaande emissiereductie, als de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Dit vraagt om forse investeringen in de elektriciteitssector. Daarnaast wordt ingezet op besparing van het energieverbruik. In september 2013 sloten meer dan veertig organisaties in Nederland het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren o.a. in voor een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar. Doel: 100 PetaJoule energiebesparing* in 2020 en een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023.

Transitie van gas naar stroom
Om de overgang van gas naar stroom te stimuleren, ligt er nu een voorstel om een geleidelijke verschuiving van de energiebelasting op stroom naar die op gas te realiseren. Elektriciteit wordt daardoor goedkoper en gas duurder. De belastingverhoging op gas is nodig om mensen te prikkelen minder gas te verbruiken. Het is bijna zeker dat dit voorstel wordt opgenomen in het Klimaatakkoord van het kabinet.

Door deze aangekondigde maatregel worden projecten zoals de aanleg van collectieve zonneparken (bijvoorbeeld Rijnvicus en GC Zeegersloot) minder interessant, omdat de terugverdientijd te lang kan gaan worden. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft echter al aangekondigd met een nieuwe regeling voor zonne-energieprojecten te komen, die – net zoals nu – een gemiddelde terugverdientijd van zeven jaar moet opleveren. In plaats van de korting op de energiebelasting, komt er een zogenoemde terugleververgoeding. Deze nieuwe subsidie zou dan géén verandering voor de terugverdientijd van de collectieve zonneprojecten betekenen. Duidelijkheid over de nieuwe regelingen wordt in het najaar van 2018 verwacht. (Bron: Min. van Economische Zaken & Klimaat en de SER).

* Een PetaJoule is een internationale energie-eenheid. 1PJ staat gelijk aan 10 tot de macht 15 Joule (1.000.000.000.000.000 Joule). 1J definieert de energie die nodig is om een object over een afstand van één meter te verplaatsen met een kracht van één newton.